Общи условия

При използването на този уебсайт и извършване на поръчка през него, се счита че всеки потребител е съгласен с посочените в уебсайта общи условия. ModaBar си запазва правото да променя общите условията, които са свободно достъпни без предварително предизвестие. Всички настъпли променени в общите условия на сайта ще бъдат публикувани на тази страница своевременно.

I. Общи условия
• “www.modabar.bg” е онлайн магазин за електронна търговия и доставка на публикуваните в него стоки.
• Настоящите общи условия важат единствено за поръчки направени чрез българската версия на онлайн магазина.
• “www.modabar.bg” има право да променя цените на предлаганите стоки както сметне за добре, без предварително да уведомява потребителите си. Потребителят е длъжен да заплати обявената цена на желаната стока.
• Продуктите в онлайн магазин “www.modabar.bg” следва да бъдат закупени от потребителите му на обявените в български лева цени и при настоящите условия публикувани на тази страница.
• Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане на общите условия публикувани на страницата “www.modabar.bg” при завършване на поръчката.
• “www.modabar.bg” се задължава да достави поръчката с желаната стока до Клиента или да го информира в случай на настъпили други обстоятелства касаещи заявката му.
• Информацията за размери и пояснителните таблици за размерите на продукти трябва да се тълкува като ориентировъчни. Отговорност за разминавания между обявените и действителните размери не селедва да се носи от “www.modabar.bg”.
• Всички обявени цени са в български левове 
• Онлайн плащанията чрез дебитна/кредитна карта се извършват посредством услугите на PayPal

II. Защита на личните данни
• “www.modabar.bg” се грижи за защитата на личните данни на потребители доброволно предоставящи своите лични данни при регистрация в сайта, който стават известни при попълване на електронната форма за извършване на покупка.
• Спазвайки действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия www.modabar.bg, може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
• "www.modabar.bg” има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, запитвания и други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на Клиента, изпратено на следния e-mail адрес: info@modabar.bg.
• С извършването на регистрация в www.modabar.bg клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че клиентът не желае да получава рекламни съобщение, той може да се откаже от абонамента си чрез специален вграден линк за отписване, съдържащ се във всяко рекламно съобщения.
• www.modabar.bg няма да предоставя личните данни на регистрираните си потребители на трети лица за каквито и да били цели и причини.
• “www.modabar.bg” работи с PayPal , чрез които приема Онлайн плащанията с дебитна/кредитна карта. “www.modabar.bg” не работи с данните от кредитни/дебитни карти а се доверява на опита и компетентността на PayPal. които ползва последни технологии за защита на личните данни при онлайн плащания

III. Права и отговорности
• Достъпът до онлайн услугите е позволен на всеки Клиент
• За да бъде разрешен достъпът до Услуги, Клиентът трябва да приеме условията на този Документ.
• “www.modabar.bg” може да ограничи достъпа до Услуги на даден Клиент с оглед на неговото предишно поведение без предварително предупреждение или известие.
• Всеки Клиент може да има само един Профил на Интернет страницата. “www.modabar.bg” не допуска да се споделя един Профил между няколко Клиента, като изрично се уговаря, че отговорността за всички вреди от такова споделяне се носи от Клиента.
• “www.modabar.bg” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които “www.modabar.bg” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително, но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на “www.modabar.bg”.
• Клиентът се задължава: да попълни трите си имена, валиден телефонен номер, адрес за доставка и актуален имейл адрес
• да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки.
• Клиентът има право да върне закупената стока в 7 дневен срок от получаването ѝ, като заплатената сума бъде възстановена по банков път, при случай че: стоката е дефектна и/или не отговаря на описанието; размера на стоката не отговаря на този поръчан първоначално от клиена.